Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

KÌ THI TẬP TRUNG LẦN 3 - MÔN: HÓA HỌC - KHỐI 11 - MÃ ĐỀ: 115

KÌ THI TẬP TRUNG LẦN 3 - MÔN: HÓA HỌC - KHỐI 11 - MÃ ĐỀ: 115

• Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 • Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Loading...