Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán 10 năm học 2021 – 2022 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 180 phút.

Trích dẫn đề thi chọn học sinh giỏi Toán 10 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Hà Nam:
+ Cho parabol 2 P y x m x m 2 2 1 và đường thẳng 2 d y m x m m 1 5 3 (với m là tham số). Biết đường thẳng d cắt đồ thị P tại hai điểm phân biệt A B. Tìm điều kiện của m để AB 26.
+ Cho phương trình 2 x b x c 2 1 0 với b c. Biết phương trình có hai nghiệm dương 1 2 x x thỏa mãn 1 2 x x 4. a) Chứng minh 2 2 4 2 b b c b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 2 P b c b b b 6 3 1 2022.
+ Cho ABC nội tiếp đường tròn O R và có trọng tâm là G. Các đường thẳng AG BG CG theo thứ tự cắt đường tròn O tại điểm thứ hai là M N P. Biết 1 1 1 2 sin sin sin R.

XEM TRƯỚC