giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề thi chính thức cuối học kì 1 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường THPT Lê...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề thi chính thức cuối học kì 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lê Lợi, tỉnh Quảng Trị; đề mã đề 194 được biên soạn theo cấu trúc 50% trắc nghiệm kết hợp 50% tự luận, thời gian làm bài 90 phút; đề có đáp án và hướng dẫn chấm mã đề 194 293 392 491.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối học kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị:
+ Thu nhập theo tháng (đơn vị: triệu đồng) của các công nhân trong một công ty nhỏ được cho như bảng sau: 5,5 6 8 7 7 8,5 7 9,5 12 10 4,5 11 13 9,5 8,5 4 a) Tính số trung bình, số trung vị và Mốt của mẫu số liệu trên. b) Trong đại dịch Covid-19 công ty có chính sách hỗ trợ cho 25% công nhân có thu nhập thấp nhất. Số nào trong các tứ phân vị giúp xác định các công nhân trong diện hỗ trợ ? Tính giá trị tứ phân vị đó. (Các kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
+ Với mỗi góc (0 180) o o α α. Gọi Mxy 0 0 là điểm trên nửa đường tròn đơn vị sao cho xOM = α. Mệnh đề nào sau đây SAI? A. tang của góc α là 0 0 0 0 x y y. B. cotang của góc α là 0 0 0 0 x y y. C. sin của góc α là tung độ 0 y của điểm M. D. côsin của góc α là hoành độ 0 x của điểm M.
+ Số lượng ly trà sữa một quán nước bán được trong 20 ngày qua là: 4 16 5 6 8 33 9 11 25 13 16 40 18 20 21 30 31 36 37 41. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-hoc-ki-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-le-loi-quang-tri.pdf
de-cuoi-hoc-ki-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-le-loi-quang-tri.doc

5. Làm bài thi Online đề thi này