Tài liệu gồm 353 trang, tuyển tập 20 đề ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 11 có đáp án và lời giải chi tiết.

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

Tài liệu gồm 353 trang, tuyển tập 20 đề ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 11 có đáp án và lời giải chi tiết.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Phần 1. Gồm 13 đề ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 11 – 70% trắc nghiệm (35 câu) + 30% tự luận (04 câu) – thời gian làm bài 90 phút, không tính thời gian phát đề.
Phần 2. Gồm 07 đề ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 11 – 100% trắc nghiệm (50 câu) – thời gian làm bài 90 phút, không tính thời gian phát đề.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

20-de-on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ky-2-toan-11-co-dap-an-va-loi-giai.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này