giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh; kỳ thi được diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 03 năm 2023; đề thi có đáp án mã đề Mã 101 Mã 102 Mã 103 Mã 104.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Trong không gian Oxyz, cho tứ diện ABCD có các đỉnh lần lượt là A(4;0;0), B(3;2;5), C(8;4;0), D(-3;2;-1). Các điểm M và N bất kì trong không gian thoả mãn MA NB MB NC MC ND MD NA. Biết rằng mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng MN luôn đi qua một điểm P cố định. Điểm P nằm trong mặt phẳng (α) nào dưới đây?
+ Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng P có một vectơ pháp tuyến là n 1 2 3 và cắt các trục Ox Oy Oz lần lượt tại A B C. Biết rằng thể tích của khối tứ diện OABC bằng 6 và điểm A có hoành độ dương. Mặt phẳng P đi qua điểm nào dưới đây?
+ Cho hàm số 2 2 2 3 khi 1 2 khi 1 xa x f x ax x (với a là hằng số) liên tục trên. Giả sử F x là một nguyên hàm của f x trên thỏa mãn F(0) 2. Giá trị của biểu thức F F (1) 2 (2) bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-giua-hoc-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-so-gddt-bac-ninh.pdf
de-kiem-tra-giua-hoc-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-so-gddt-bac-ninh.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này