Tài liệu gồm 253 trang, tuyển tập 40 đề ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán có đáp án, các đề thi được biên soạn bám sát ma trận đề ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

Tài liệu gồm 253 trang, tuyển tập 40 đề ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán có đáp án, các đề thi được biên soạn bám sát ma trận đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn 40 đề ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán có đáp án:
+ Trong không gian Oxyz, cho tứ diện ABCD có tọa độ các điểm A(1;1;1), B(2;0;2), C(−1;−1;0), D(0;3;4). Trên các cạnh AB, AC, AD lần lượt lấy các điểm B′, C′, D′ sao cho AB AB′ + AC AC′ + AD AD′ = 4 và tứ diện AB′C′D′ có thể tích nhỏ nhất. Phương trình mặt phẳng B′C′D′ là?
+ Cho khối nón tròn xoay có đường cao h = 20cm, bán kính đáy r = 25cm. Mặt phẳng (P) đi qua đỉnh của khối nón và cách tâm O của đáy là 12cm. Khi đó diện tích thiết diện cắt bởi (P) với khối nón bằng?
+ Xét các số phức z thỏa mãn (z¯ − 2i)(z + 2) là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có bán kính bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

40-de-on-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2023-mon-toan-co-dap-an.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này