Tài liệu gồm 127 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Lê Quang Xe, tuyển tập 20 đề ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán có đáp án.

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

Tài liệu gồm 127 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Lê Quang Xe, tuyển tập 20 đề ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán có đáp án.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

MỤC LỤC:
PHẦN ĐỀ BÀI 1.
Đề 1: ÔN LUYỆN – Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai 1.
Bảng đáp án 6.
Đề 2: ÔN LUYỆN – Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai 7.
Bảng đáp án 12.
Đề 3: ÔN LUYỆN – Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai 13.
Bảng đáp án 17.
Đề 4: ÔN LUYỆN – Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai 18.
Bảng đáp án 23.
Đề 5: ÔN LUYỆN – Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai 24.
Bảng đáp án 30.
Đề 6: ÔN LUYỆN – Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai 31.
Bảng đáp án 36.
Đề 7: ÔN LUYỆN – Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai 37.
Bảng đáp án 42.
Đề 8: ÔN LUYỆN – Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai 43.
Bảng đáp án 48.
Đề 9: ÔN LUYỆN – Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai 49.
Bảng đáp án 54.
Đề 10: ÔN LUYỆN – Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai 55.
Bảng đáp án 59.
Đề 11: ÔN LUYỆN – Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai 60.
Bảng đáp án 65.
Đề 12: ÔN LUYỆN – Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai 67.
Bảng đáp án 72.
Đề 13: ÔN LUYỆN – Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai 73.
Bảng đáp án 78.
Đề 14: ÔN LUYỆN – Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai 79.
Bảng đáp án 85.
Đề 15: ÔN LUYỆN – Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai 86.
Bảng đáp án 92.
Đề 16: ÔN LUYỆN – Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai 93.
Bảng đáp án 98.
Đề 17: ÔN LUYỆN – Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai 99.
Bảng đáp án 105.
Đề 18: ÔN LUYỆN – Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai 106.
Bảng đáp án 111.
Đề 19: ÔN LUYỆN – Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai 113.
Bảng đáp án 119.
Đề 20: ÔN LUYỆN – Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai 120.
Bảng đáp án 126.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

tuyen-tap-20-de-on-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2023-mon-toan-co-dap-an.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này