giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề khảo sát chất lượng môn Toán 10 lần 4 năm học 2022 - 2023 trường THPT chuyê...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề khảo sát chất lượng môn Toán 10 lần 4 năm học 2022 – 2023 trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình (mã đề 102).

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề khảo sát Toán 10 lần 4 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên Thái Bình:
+ Xét phép thử gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất một lần. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn? A. “Con xúc xắc xuất hiện mặt có số chấm chia hết cho 3”. B. “Con xúc xắc xuất hiện mặt lẽ chấm”. C. “Con xúc xắc xuất hiện mặt có số chấm lớn hơn 7”. D. “Con xúc xắc xuất hiện mặt có số chấm không lớn hơn 6”.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho a = (2;−1) và b = (-3;4). Khẳng định nào sau đây là sai? A. Tích vô hướng của hai vectơ đã cho là –10. B. Độ dài của vectơ a là 5. C. Độ dài của vectơ b là 5. D. Góc giữa hai vectơ là 90°.
+ Tổ 5 có 5 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Cô giáo chọn ngẫu nhiên 2 bạn để trực nhật tuần. Gọi A là biến cố “Hai bạn được chọn có ít nhất một bạn nữ”. Biến cố đối của biến cố A là A. “Cả hai bạn học sinh được chọn đều là nam”. B. “Không có học sinh nam nào được chọn”. C. “Cả hai bạn học sinh được chọn đều là nữ”. D. “Hai học sinh được chọn có cả nữ và nam”.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-khao-sat-toan-10-lan-4-nam-2022-2023-truong-thpt-chuyen-thai-binh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này