Tài liệu gồm 76 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Nguyễn Minh Hiếu, tuyển tập 10 đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 12 sở Giáo dục v...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

Tài liệu gồm 76 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Nguyễn Minh Hiếu, tuyển tập 10 đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 12 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình (từ năm 2013 đến năm 2023), có đáp án và lời giải chi tiết.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Mục lục:
PHẦN I. ĐỀ THI 1.
1 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Quảng Bình năm học 2022 – 2023 (Trang 3).
2 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Quảng Bình năm học 2021 – 2022 (Trang 8).
3 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Quảng Bình năm học 2020 – 2021 (Trang 9).
4 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Quảng Bình năm học 2019 – 2020 (Trang 10).
5 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Quảng Bình năm học 2018 – 2019 (Trang 11).
6 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Quảng Bình năm học 2017 – 2018 (Trang 12).
7 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Quảng Bình năm học 2016 – 2017 (Trang 13).
8 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Quảng Bình năm học 2015 – 2016 (Trang 14).
9 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Quảng Bình năm học 2014 – 2015 (Trang 15).
10 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Quảng Bình năm học 2013 – 2014 (Trang 16).
PHẦN II. LỜI GIẢI 17.
1 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Quảng Bình năm học 2022 – 2023 (Trang 19).
2 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Quảng Bình năm học 2021 – 2022 (Trang 35).
3 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Quảng Bình năm học 2020 – 2021 (Trang 39).
4 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Quảng Bình năm học 2019 – 2020 (Trang 43).
5 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Quảng Bình năm học 2018 – 2019 (Trang 47).
6 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Quảng Bình năm học 2017 – 2018 (Trang 52).
7 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Quảng Bình năm học 2016 – 2017 (Trang 56).
8 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Quảng Bình năm học 2015 – 2016 (Trang 61).
9 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Quảng Bình năm học 2014 – 2015 (Trang 65).
10 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Quảng Bình năm học 2013 – 2014 (Trang 69).

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

tuyen-tap-de-thi-hoc-sinh-gioi-toan-12-so-gddt-quang-binh-2013-2023.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này