Tài liệu gồm 50 trang, tuyển tập 05 đề tham khảo kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 11 sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (viết tắt: KNTTVC...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

Tài liệu gồm 50 trang, tuyển tập 05 đề tham khảo kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 11 sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (viết tắt: KNTTVCS); các đề được biên soạn theo hình thức 70% trắc nghiệm kết hợp với 30% tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 35 câu, phần tự luận gồm 03 câu, thời gian làm bài 90 phút (không tính thời gian phát đề), có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

NỘI DUNG / ĐƠN VỊ KIẾN THỨC:
CHƯƠNG VI. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT (8 tiết).
+ Luỹ thừa với số mũ thực.
+ Lôgarit.
+ Hàm số mũ và hàm số lôgarit.
+ Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.
CHƯƠNG VII. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN (17 tiết).
+ Hai đường thẳng vuông góc.
+ Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
+ Phép chiếu vuông góc. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
+ Hai mặt phẳng vuông góc.
+ Khoảng cách.
+ Thể tích.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

05-de-tham-khao-kiem-tra-giua-hoc-ki-2-toan-11-knttvcs.pdf
05-de-tham-khao-kiem-tra-giua-hoc-ki-2-toan-11-knttvcs.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này