ĐỀ ÔN LUYỆN HSG12 GĐ 1- ĐỀ SỐ 4 Lưu ý: Trong khi làm bài, nếu trên điện thoại thì không để tắt màn hình, nế...

ĐỀ ÔN LUYỆN HSG12 GĐ 1- ĐỀ SỐ 4

ĐỀ ÔN LUYỆN HSG12 GĐ 1- ĐỀ SỐ 4

Lưu ý: Trong khi làm bài, nếu trên điện thoại thì không để tắt màn hình, nếu trên máy tính thì không được chuyển tabs. Yêu cầu phải làm tất cả các câu ( kể cả các câu không làm được cũng phải tích đáp án)

Loading...