ĐỀ ÔN LUYỆN GIAI ĐOẠN 2 -ĐỀ SỐ 11 Lưu ý: Nêu làm trên máy tính, trong quá trình làm không được chuyển sáng...

ĐỀ ÔN LUYỆN GIAI ĐOẠN 2 -ĐỀ SỐ 11

ĐỀ ÔN LUYỆN GIAI ĐOẠN 2 -ĐỀ SỐ 11

Lưu ý: Nêu làm trên máy tính, trong quá trình làm không được chuyển sáng tabs mới. Nếu làm trên điện thoại trong quá trình làm không tắt màn hình. Nếu các em thực hiện chuyển tabs hoặc để tắt màn hình chương trình sẽ tự động nạp bài và không làm tiếp được

Loading...