giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS) năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình; các đề thi được biên tập theo cấu trúc 70% trắc nghiệm kết hợp 30% tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 35 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời gian làm bài 90 phút, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Ma trận Đề tham khảo cuối kì 1 Toán 11 KNTTVCS năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Ninh Bình:
1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
+ Giá trị lượng giác của góc lượng giác. Các phép biến đổi lượng giác. Công thức lượng giác.
+ Hàm số lượng giác.
+ Phương trình lượng giác cơ bản.
2. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN.
+ Dãy số.
+ Cấp số cộng.
+ Cấp số nhân.
3. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
+ Giới hạn của dãy số.
+ Giới hạn của hàm số.
+ Hàm số liên tục.
4. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.
+ Mẫu số liệu ghép nhóm. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm.
5. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN.
+ Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
+ Hai đường thẳng song song.
+ Đường thẳng song song với mặt phẳng.
+ Hai mặt phẳng song song.
+ Phép chiếu song song.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-tham-khao-cuoi-ki-1-toan-11-knttvcs-nam-2023-2024-so-gddt-ninh-binh.pdf
de-tham-khao-cuoi-ki-1-toan-11-knttvcs-nam-2023-2024-so-gddt-ninh-binh.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này